lig tv izle canli mac izlejustin tvbahis siteleri

Tipuri de burse

Universitatea Babeș-Bolyai acordă următoarele categorii de burse:

 • burse de performanţă

 • burse de merit

 • burse de studiu

 • burse de ajutor social

 • burse speciale

Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului.

Descarcă cererea tip pentru burse de merit-studiu de aici: cerere bursa2014 iar formularele pentru bursa socială  le găseşti anexate la regulamentul de burse pe care îl găseşti aici http://csubb.ro/regulamente/

Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, bursele de studiu şi bursele de ajutor social, se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.

Cine poate beneficia de bursa?

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UBB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralistStudentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă.

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.

Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UBB (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.

În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii planului de învăţământ pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.

Bursele de merit si bursele de studiu

Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă, respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10,00.

Bursa de merit – se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu.  Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi, iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă eligibili.

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

1. media pe semestrul precedent;

2. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice în semestrul precedent

3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;

4. notele obţinute la materiile facultative:

5. media obţinută la concursul de admitere;

6. media obţinută la examenul de bacaleaureat

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor.

Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă de merit sau de studiu, cu excepţia: a) burselor de performanţă (art. 5 alin. (1) respectiv art. 6 alin. (1)); b) a burselor de ajutor social (art. 15 respectiv art. 17), c) a burselor de ajutor social cu caracter ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces; art.15 alin. (6)), d) a burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (art. 13 alin. (9)) şi e) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student.

Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural – Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate, cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a. au domiciliul stabil în mediul rural,

b. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar,

c. se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învăţământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor.

 Bursele de performanta

Bursele de performanţă acordate de către UBB sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. Acestea se acordă în conformitate cu regulamentul pe care îl puteți accesa la adresa http://csubb.ro/regulamente/

Bursa de ajutor social

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

1) sunt studenţi integralişti: orfani, ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

2) sunt studenţi integralişti bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de:

 • boli maligne,
 • limfoame, talasemii, scleroze multiple
 • bolnavi de SIDA
 • insuficienţă renală cronică
 • sindromuri de malabsorbţie grave
 • epilepsie
 • boli imunologice
 • diabet
 • cardiopatii congenitale
 • bolnavi TBC
 • studenți  infestaţi cu virusul HIV
 • hepatită cronică
 • astm bronşic
 • spondilită anchilozantă
 • reumatism articular acut
 • glaucom
 • miopie gravă
 • ulcerul gastroduodenal (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998).

3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie, calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 19, alin. 7), mai mare decât venitul minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plată).

(4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. (3), fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.

Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.

Consultati regulamentul de acordare a burselor la adresa http://csubb.ro/regulamente/

Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.

Leave a Reply

çeşme escort
kemer escort
çorlu escort
tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort